Vũ đoàn khai tiệc hiện đại (6 vũ công)

3.800.000 đ